การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Video บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1
ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 2
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
เอกสารแนบ 3
เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 4
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการ แบบ ค
เอกสารแนบ 5
รายละเอียดกรรมการอิสระรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6
รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
เอกสารแนบ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอกสารแนบ 8
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
เอกสารแนบ 9
รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 10
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มส่งประเด็นคำถามสำหรับผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม