ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท: XM
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,870
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
3,738
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
34.37
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายสมยศ ชาญจึงถาวร 159,200,000 23.76
2. นายณัฐภัทร ธวัชชุติกร 109,478,500 16.34
3. นางสุวัฒนา ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
4. นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
5. น.ส. รัฐสิรี ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
6. นายนิพัชร ธวัชชุติกร 15,642,000 2.33
7. นายชวนชัย พลเยี่ยม 15,000,000 2.24
8. นางกอบพร ทองวิสูง 12,140,000 1.81
9. นายอนุเชษฐ แสนโคตร 11,649,900 1.74
10. นางวิมาลา พลเยี่ยม 10,307,800 1.54
11. น.ส. อภิรัตน์ ธวัชชุติกร 7,506,700 1.12
12. นายยศภาคย์ วัฒนกุล 7,307,500 1.09
13. นางโชยไม้ ดาป้อม 6,881,700 1.03
14. นางสุเพ็ญ วัชรอำนวย 5,180,900 0.77
15. น.ส. วิลาวัณย์ ธูปอินทร์ 5,025,000 0.75
16. นายเอกชัย สัตบงกช 3,900,000 0.58
17. นายบุญชัย เกษมวิลาศ 3,650,000 0.54
18. นายสมหวัง บุญทองรุ่งทวี 3,500,000 0.52