งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานประจำปี 2566
งบการเงิน
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
Roadshow Presentation
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2565
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565